موتور کولر

  موتور کولر در معرفی موتور کولر آبی باید گفت موتور کولر آبی انواع مختلفی دارند که نوع قفسه ای آنها رایج تر است و ساختمان موتور کولر آبی نیز بر اساس نوع سیم پیچ نیز انواع مختلفی دارد. همچنین از لحاظ دور موتور کولر آبی نیز بر اساس دور موتور نیز متفاوت می باشند. […]